Privacybeleid

Privacybeleid

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

1. OnderwijsArena  

U leest op dit moment de privacyverklaring van OnderwijsArena. OnderwijsArena biedt professionaliseringsactiviteiten voor leraren. De persoonsgegevens die door OnderwijsArena worden verzameld, zijn uitsluitend nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:  

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;  
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;  
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt; 
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; 
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onze functionaris gegevensbescherming:
 • Dhr. Michel van Ast, info@onderwijsarena.nl
  06 - 460 76 141
  BTW nummer NL101605481B02
  KVK nummer 59407948
2. Doeleinden gegevens en cookies  
Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel omdat de gegevens noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan. OnderwijsArena verzamelt alleen noodzakelijke gegevens, zoals  
Contactgegevens:
 • Voor- en achternaam;  
 • Adresgegevens;  
 • Telefoonnummer;  
 • E-mailadres;  
 • IP-adres;  
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op OnderwijsArena aan te maken, in correspondentie en telefonisch, zoals: schoolnaam opleiding locatiegegevens.
(Uitdrukkelijk niet van toepassing: onderwijs-deelnemernummer, godsdienst, Nationaliteit, geboorteplaats, ouders, medische gegevens, studievoortgang, bsn)

Overige gegevens:
 • Gegevens over uw activiteiten op OnderwijsArena;  
 • Internetbrowser en apparaat type.
Financiën:
 • Factuuradres;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer.
Deze gegevens zijn noodzakelijk  
 • voor een juiste uitvoering van de aangegane overeenkomsten; 
 • voor het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met OnderwijsArena; 
 •  voor de afhandelen van uw betaling; 
 • om met u te kunnen communiceren over de door u aangegane overeenkomst; 
 • om, in geval van een schoolpas, all inclusive of academiepas, de schoolbeheerder inzicht te geven in de activiteiten van deelnemers van zijn school op OnderwijsArena;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
 • om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; om goederen en diensten bij u af te leveren en toegangscodes voor webinars/themasessies aan te kunnen leveren; 
 • om uw gedrag op OnderwijsArena te analyseren om daarmee OnderwijsArena te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op uw voorkeuren; 
 • om uw surfgedrag te volgen over verschillende websites zodat wij onze producten en diensten beter kunnen afstemmen op uw behoefte; 
 • voor het samenstellen van (publiekelijk beschikbare) gebruik statistieken en het beveiligen van de website; 
 • om u door middel van nieuwsbrieven op de hoogte te kunnen houden en van informatie te kunnen voorzien.
  NB. Nieuwsbrieven worden uitsluitend verstuurd nadat u hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat OnderwijsArena naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om OnderwijsArena te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we u op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan OnderwijsArena hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op OnderwijsArena worden ook cookies geplaatst door derden, te weten: 
 • Google Analytics; 
 • Facebook; 
 • Instagram; 
 • MailBlue.

3. Jonger dan 16 jaar  

Bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar moeten toestemming van ouders of voogd hebben voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Door acceptatie van deze privacyverklaring garandeert de bezoeker dat hij/zij 16 jaar of ouder is, danwel toestemming heeft van zijn/haar ouders of voogd voor de aangegeven verwerkingen van persoonsgegevens. Door acceptatie van deze privacyverklaring garandeert de bezoeker tevens dat de gebruikers waarvoor hij/zij een account aanmaakt ouder zijn dan 16 jaar, danwel toestemming hebben van hun ouders of voogden voor de aangegeven verwerking van persoonsgegevens. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bovengenoemde contactgegevens, dan verwijderen wij deze informatie.4. Verstrekken aan derden  

Wij verstrekken uw gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Derden die van OnderwijsArena persoonsgegevens ontvangen kunnen in dat geval zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. OnderwijsArena is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking door deze derden. Indien een derde persoonsgegevens verwerkt en op verzoek en instructie van OnderwijsArena handelt, sluiten wij met deze derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de verordening (AVG) omschreven vereisten voldoet.
 Wij garanderen dat iedereen, waaronder onze werknemers, vertegenwoordigers en/of SubVerwerkers, die betrokken zijn bij de Verwerking van de Persoonsgegevens deze gegevens als vertrouwelijk behandelen.5. Overdracht onderneming  

In de toekomst kan het voorkomen dat OnderwijsArena één of meer onderdelen van de activiteiten van zijn 'onderneming' overdraagt aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van de bezoekers van de website, voor zover betrekking hebbende op de overgedragen activiteiten, worden overgedragen.6. Beveiligen, bewaren en geautomatiseerde besluitvorming  

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.  

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

 • Personalia = 12 maanden  
 • Adres = 12 maanden  
 • Emailadres = 12 maanden  

Na een jaar geen deelname of een jaar geen activiteit door de gebruiker worden persoonsgegevens verwijderd en gebruiksgegevens die gebruikt worden als input voor geaggregeerde gegevens geanonimiseerd.
Er worden geen besluiten genomen door middel van geautomatiseerde besluitvorming. Dat wil zeggen dat er geen besluiten worden genomen louter alleen door computersystemen, zonder dat daar menselijk ingrijpen aan te pas komt.

We hebben een passend beleid voor de omgang met Datalekken (Informatie beveiliging en privacy, IBP). In geval van een (vermoeden van) beveiligingsincident en/of datalek, kan Onderwijsinstelling contact opnemen met: info@onderwijsarena.nl7. Uw rechten
1. Recht op inzage: u heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij OnderwijsArena vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met OnderwijsArena. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.  

2. Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door OnderwijsArena.  

3. Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij OnderwijsArena vastgelegd zijn na het eindigen van de overeenkomst? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens (wanneer dit niet kan volledig geanonimiseerd worden), behoudens de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren.  

4. Recht op het indienen van een klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat OnderwijsArena niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Zie hiervoor punt 8.  

5. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.8. Autoriteit Persoonsgegevens  

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).  9. Wijzigingen in deze privacyverklaring  

Wij kunnen deze privacyverklaring (indien nodig) jaarlijks aanvullen en/of wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.  Er zal in de af te sluiten gebruikersovereenkomst worden verwezen naar dit privacybeleid.


10. Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring treedt in werking op 1 september 2018.  PS Gebruik van Zoom voor webinars en online themasessies  

Voor de webinars en online workshops van OnderwijsArena gebruiken wij Zoom. Daar krijgen we af en toe wat vragen over, omdat deelnemers zich zorgen maken om over hoe Zoom omgaat met data. Terechte vragen en terechte zorgen die wij delen. Vragen die wij onszelf overigens over alle software moeten stellen en zorgen die we over veel meer apps moeten hebben. In Nederland heeft onder andere Kennisnet zich kritisch uitgelaten over het gebruik van Zoom. Kennisnet raadt het gebruik ervan niet af, maar raadt aan andere software te gebruiken. Daarnaast zegt Kennisnet: “Om veilig te kunnen Zoomen moeten bepaalde instellingen goed worden gezet.” Omdat andere pakketten die bij ons bekend zijn niet dezelfde beeld- en geluidskwaliteit en stabiliteit bieden en/of niet beschikken over specifieke functionaliteiten die wij voor onze workshops gebruiken, hebben wij toch voor Zoom gekozen, maar nemen we alle mogelijke maatregelen om het ‘veilig’ te houden.
Om Zoom zo veilig mogelijk te kunnen gebruiken:  

 • maken wij gebruik van de betaalde versie;  
 • maken wij gebruik van de laatste geüpdate versie;  
 • installeren we direct iedere nieuwe update;  
 • voorzien we onze sessies van een wachtwoord;  
 • maken we bij iedere sessie gebruik van een zogenaamde ‘wachtkamer’ (de host moet iedereen handmatig toestemming geven om deel te nemen aan de sessie);  
 • kan alleen de host zijn of haar scherm delen;  
 • kunnen verwijderde deelnemers niet opnieuw deelnemen;  
 • kunnen deelnemers geen bestanden naar elkaar sturen via de chat.  

Wat je zelf nog kunt doen, als je twijfelt, is:  

 • zelf de laatste geüpdatet versie gebruiken;  
 • niet inloggen met Facebook;  
 • naast het apparaat waarmee je inlogt op Zoom (bijvoorbeeld je laptop) een ander apparaat gebruiken voor mail, chat, internet enzovoort (de host krijgt dan geen ’seintje’ via de zogenaamde ‘attention tracking alert’ die wij overigens niet gebruiken).